PEN ROMÂNIA – O scurtă istorie

English

PEN România este o organizație non-guvernamentală a scriitorilor, editorilor și traducătorilor, reprezentând filiala românească a PEN International, cea mai veche și mai mare asociație din lume a scriitorilor.

Încă de la crearea ei în 1921 la Londra, PEN International a urmărit să solidarizeze scriitorii umaniști în jurul libertății de expresie și al drepturilor omului, s-a străduit să-i unească într-o rețea europeană și, după cel de-al doilea război mondial, mondială, având în prezent 152 de filiale în peste 100 de țări. Țelul PEN International este să promoveze creativitatea literară sub toate formele ei și să protejeze pe creatorii cuvântului scris de ingerințele nefaste ale regimurilor politice autoritare sau tiranice din diverse părți ale lumii.

PEN România a fost creat într-o primă formă în 1922 la București și din rândurile sale au făcut parte, de-a lungul perioadei interbelice, scriitori importanți precum Liviu Rebreanu, Camil Petrescu, Ion Barbu, Victor Eftimiu, Hortensia Papadat-Bengescu, Lucian Blaga, Tudor Vianu, Henriette-Yvonne Stahl, Panait Istrati, Mircea Eliade și alții.

La apogeul epocii comuniste, în perioada de liberalizare politică dintre 1968 și 1973, s-a înființat un nou PEN Club în România, care funcționa ca un fel de secție de relații externe a Uniunii Scriitorilor Români de-atunci. Poeți importanți, Geo Dumitrescu, Eugen Jebeleanu, au fost la un moment dat președinți ai PEN Clubului român, din care făceau parte și alți scriitori agreați de regim precum Horia Lovinescu, Radu Boureanu, George Ivașcu, Corneliu Leu sau Alexandru Balaci și alții.

Recreat în 1990 de poeta Ana Blandiana, ultima formă a PEN România a integrat de la început pe cei mai angajați intelectuali și scriitori ai momentului – Andrei Pleșu, Gabriel Liiceanu, Horia-Roman Patapievici, Gabriela Adameșteanu, Mircea Dinescu, Nicolae Manolescu, Mircea Martin, Nicolae Prelipceanu, Denisa Comănescu ș.a. Foarte activ în anii 1990 și începutul anilor 2000, PEN clubul român a trecut apoi printr-o fază mai discretă, de adaptare la un capitalism haotic și la o ambianță politică instabilă. Se pare că de câțiva ani există un reviriment al interesului pentru PEN, mai ales la tânără generație de scriitori, care se simte mai confortabil în deschiderea globalistă decât generațiile precedente și vizează o integrare culturală transfrontalieră dinamică. În prezent, PEN România are 100 de membri – poeți, prozatori, eseiști, traducători, jurnaliști, editori din numeroase orașe ale țării.

Conform statutului său, PEN România își propune să celebreze literatura și să constituie, prin acțiunile și publicațiile sale, o forță morală activă în încurajarea libertății de exprimare a scriitorilor, în menținerea unor structuri democratice reale în societate, în respectarea drepturilor și libertăților individuale. PEN România își declară – prin luări de poziție publice și prin acțiuni punctuale ale membrilor săi – solidaritatea cu oricare scriitor român lezat de puterea politică, de administrația de stat sau de mass-media în drepturile și libertățile sale fundamentale, îndeosebi cele legate de condiția sa de scriitor.

Acțiunile PEN se desfășoară în mai multe direcții. Prin petiții, scrisori deschise, apeluri publice sau articole publicate în mass-media, PEN România atenționează instituțiile românești sau străine asupra unor derapaje îndreptate împotriva unor scriitori români. La îndemnul PEN International, PEN România poate susține și cauza unor scriitori străini, amenințați de puterea politică din țările lor, trimiși în tribunale, condamnați nedrept la închisoare și alte pedepse sau chiar aflați în pericol de moarte. Pentru acțiunile din ultimii ani, site-ul www.penromania.ro este revelator.

PEN România a organizat, între altele, câteva conferințe internaționale: „Scriitorul și Puterea (Neptun, 1995), „Scriitori în închisori: între libertatea fizică și cea spirituală (Memorialul Sighet, 1998), „Mai multe limbi, o literatură, mai multe literaturi, o limbă” (Iași, 2000), „PEN cluburile europene, argumente ale viitoarei Europe unite” (Sinaia, 2001), „Literatura în situații conflictuale” (București, 2002).

În 2014, PEN România a organizat o întâlnire cu PEN Franța la Paris. În 2017, PEN România a sărbătorit 95 de ani de la crearea primului centru PEN românesc, ocazie cu care, în cadrul unei conferințe internaționale au fost prezenți aprox. 20 de reprezentanți ai unor PEN cluburi din Franța, Germania, Ungaria, Ucraina, Bulgaria, Finlanda, Estonia, Cehia, Albania, Turcia, Coreea de sud etc. În 2018, PEN România a organizat colocviul internațional „Literatura în timpurile propagandei” la Sighișoara. PEN România a susținut, ca partener, diverse alte colocvii și festivaluri literare din țară, inițiate de membrii PEN.

PEN România a creat în 2013 Premiul PEN România. El se acordă anual unei cărți sau serii de cărți – din genurile eseu, memorii, jurnal, roman, interviu, poezie – care exprimă, de o manieră înalt estetică și morală, valorile de implicare civică, de libertate a cuvântului, promovarea democrației, păstrarea memoriei colective, apărarea drepturilor omului, lupta împotriva cenzurii, solidaritate internațională ș.a. Aceste valori reprezintă emblema și specificul organizației PEN International, din care face parte și PEN România. Premiul se acordă în fiecare an în luna noiembrie cu ocazia Târgului de carte Gaudeamus din București. Dintre laureați, amintim aici : Fundația Academia Civică prin Ana Blandiana și Romulus Rusan (2013), Gabriel Liiceanu (2014), Andrei Cornea (2015), Bogdan Ghiu și Cristian Teodorescu (2016), Ruxandra Cesereanu (2017), Claudiu Komartin și Marta Petreu (2018), Gabriela Adameșteanu (2019).

Între 2014 și 2016, PEN România a organizat concursul literar „New Voices – PEN International” dedicat tinerilor creatori sub 30 de ani.

Între 2013 și 2015, PEN România a organizat întâlnirile lunare „Taifas PEN”. Din 2018, PEN România organizează lunar dezbaterile politico-literare „Seratele PEN România”.

PEN România a publicat antologia de poezie bilingvă „Mi-ar trebui un șir de ani / It Might Take Me Years” (Casa cărții de știință, Cluj-Napoca, 2009) și „Antologia PEN 95” (Muzeul Literaturii Române, București, 2017).

Membrii PEN România participă anual la Conferința PEN-urilor europene de la Bled, Slovenia și la congresele anuale ale PEN International. PEN România a semnat, tradus și promovat toate documentele oficiale ale PEN International: Carta PEN, Manifestul de la Quebec, Manifestul de la Girona, Manifestul Femeilor etc. PEN România este membră în Comitetul „Scriitorii pentru pace” din cadrul PEN International.


PEN Romania – An Overview

Pen Romania, an NGO reuniting writers, editors, and translators, is the Romanian branch of PEN International, the oldest and widest writers’ association in the world. Ever since its 1921 foundation PEN International attempted to bring together humanistically-minded authors around values such as freedom of expression and human rights, and united them in a network of European, and after WWII global network that comprises so far 152 centers from more than 100 countries. The mission of PEN International is to promote literary creativity in all its shapes and forms, and to protect artists connected to the printed word from the nefarious interference with their work of authoritarian or tyrannical regimes from different parts of the world.

PEN-Club Romania was founded in its original version in 1922, in Bucharest and in the interbellum epoch it ranked among its members high profile authors such as Liviu Rebreanu, Camil Petrescu, Ion Barbu, Victor Eftimiu, Hortensia Papadat-Bengescu, Lucian Blaga, Tudor Vianu, Henriette-Yvonne Stahl, Panait Istrati, Mircea Eliade and many others.

At the peak of Romania’s Communist epoch, namely during the political liberalization of 1968 to 1973, a new PEN Club Romania was founded, as a sort of department of foreign relations of the official Writers’ Union of Romania. Representative poets such as Geo Dumitrescu and Eugen Jebeleanu became, at some point, presidents of the Romanian PEN Club, but the members were selected mainly according to their compliance to the regime, as it was the case with authors such as Horia Lovinescu, Radu Boureanu, George Ivașcu, Corneliu Leu, or Alexandru Balaci.

Re-founded in 1990 at the initiative of poet and former dissident Ana Blandiana, the lastest version of PEN Romania coopted from the very beginning some of the most socially and ethically committed public intellectuals and authors of the day – Andrei Pleșu, Gabriel Liiceanu, Horia-Roman Patapievici, Gabriela Adameșteanu, Mircea Dinescu, Nicolae Manolescu, Mircea Martin, Nicolae Prelipceanu, Denisa Comănescu, etc. While highly active during the 1990s and the beginning of the 2000s, PEN Romania had to adapt to a period of chaotic capitalism and political instability, a process that made its public presence more discreet. Apparently the last years witnessed a boost of interest for PEN, especially among a younger generation of authors who seem more comfortable than their elders with the idea and practice of global exposure and who aim at a dynamic cross-borders cultural integration. At present PEN Romania has 100 members – poets, authors of fiction, essayists, translators, journalists, editors, from many cities of the country.

According to its statute PEN Romania’s mission is to celebrate literature and to become, through its actions and publications, an active moral force encouraging and inspiring the freedom of expression of writers, the preservation of authentic democratic structures in the social life, the respect for and protection of individual rights and liberties. PEN Romania expresses – through its public statements as well as through the punctual actions of its members – a vivid solidarity with any Romanian writer whose fundamental rights and liberties, and especially those directly connected to his or her condition of being a writer,  have been affected by the political power, the public administration, or the mass media.

PEN actions line along different axes. Through petitions, open letters, open calls or articles published in mass media, PEN Romania notifies Romanian and foreign institutions about abuses committed against Romanian writers. When solicited by PEN International, PEN Romania may also support the cause of foreign authors threatened by the regimes in power in their countries, unlawfully prosecuted or sentenced to prison or other punishments, or even facing clear and present life threats. All such actions underwent over the last years are documented on www.penromania.ro.

PEN Romania has also organized and hosted a number of international conferences: “The Writer Facing Power” (Neptun, 1995), “Writers in Prison: Between Physical and Spiritual Freedom”  (The Sighet Memorial for the Victims of Communist Concentration Camps, 1998), “Many Languages, One Literature – Many Literatures, One Language” (Iași, 2000), “European PEN centers, Arguments for a Future Europe” (Sinaia, 2001), “Literature in Conflict Situations” (Bucharest, 2002).

In 2014 PEN Romania organized a meeting with PEN France that took place in Paris. In 2017, PEN Romania celebrated 95 years since the foundation of the first Romanian PEN center by organizing an international conference that reunited 20 representatives of PEN centers from France, Germany, Hungary, Ukraine, Bulgaria, Finland, Estonia, Czech Republic, Albania, Turkey, South Korea, etc. In 2018 PEN Romania organized at Sighișoara the international colloquium “Literature in Times of Propaganda”. PEN Romania has also supported the organization of other conferences and literary festivals initiated by PEN Romania members in different locations in the country.

The PEN Romania Literary Prize was created in 2013. It is awarded on an annual basis to a book or book series – in the genres of essay, memoirs, dairy, novel, interview, poetry – that captures, in an elevated esthetical and moral manner, values seminal to civic commitment, freedom of speech, promoting democracy, preserving collective memory, protecting human rights, fighting censorship, stimulating international solidarity, etc. These values are the emblem and the distinctive mark of PEN International, of which PEN Romania is an integral part. The Prize is awarded in November each year, within the Book Fair Gaudeamus, Bucharest. Some of the winners are: The Civic Academy Foundation represented by Ana Blandiana and Romulus Rusan (2013), Gabriel Liiceanu (2014), Andrei Cornea (2015), Bogdan Ghiu and Cristian Teodorescu (2016), Ruxandra Cesereanu (2017), Claudiu Komartin and Marta Petreu (2018), Gabriela Adameșteanu (2019).

Between 2014 and 2016 PEN Romania co-organized the literary contest New Voices – PEN International open to young authors under 30 years of age.

Between 2013 and 2015 PEN Romania organized the monthly reunions labeled Taifas PEN (Chitchat PEN). From 2018 PEN Romania organizes monthly debates on politics and literature under the title The PEN Romania Evenings.

PEN Romania published the bilingual poetic anthology “Mi-ar trebui un șir de ani” / It Might Take Me Years (Casa cărții de știință, Cluj-Napoca, 2009) and „Antologia PEN 95”/ PEN 95 Anthology (edited by the Museum of Romanian Literature, Bucharest, 2017).

Representatives of PEN Romania participate every year to the Conference of European PEN centers held at Bled, Slovenia, and to the PEN International congresses. PEN Romania has signed, translated and promoted all the official documents of PEN International: the PEN Charter, the Quebec Manifesto, the Girona Manifesto, the Women’s Manifesto, etc. PEN Romania is a member of the Writers for Peace Committee of PEN International.

Comitetul de Conducere/ Leading Committee

Comitetul de Conducere (2023 – prezent)

Ruxandra CESEREANU – Președinte / President (ruxces@yahoo.com), resp. Writers in Prison Committee

Cosmin PERȚA – Vicepreședinte / Vice President (cosmin.perta@gmail.com), co-resp. Writers in Prison Committee

Mariana GORCZYCA – Secretar general / General Secretary (gorczycam@yahoo.com)

Magda CÂRNECI – resp. Women Writers Committee (magda.carneci@gmail.com )

Radu VANCU – resp. Writers for Peace Committee (rvancu@gmail.com )

Bogdan GHIU –  resp. Translation and Linguistic Rights Committee (bogdan.ghiu@gmail.com )

Miruna VLADA – resp. Women Writers Committee; resp. Writers for Peace Committee (miruna.troncota@yahoo.com)

Membri supleanți:

Claudiu KOMARTIN (ckomartin@gmail.com) – Literay Festivals official

Gelu VLAȘIN (vlasin_gelu@yahoo.es) – Media and communication official

Conduceri anterioare ale PEN România /
Previous Leading Teams of The Romanian PEN

Comitetul de Conducere (2019 – 2023)

Radu VANCU– Președinte / President (rvancu@gmail.com)

Claudiu KOMARTIN – Vicepreședinte / Vice President (ckomartin@gmail.com)

Mariana GORCZYCA – Secretar general / General Secretary (gorczycam@yahoo.com)

Magda CÂRNECI – resp. Writers in Prison Committee (magda.carneci@gmail.com )

Ruxandra CESEREANU – resp. Women Writers Committee (ruxces@yahoo.com )

Bogdan GHIU –  resp. Translation and Linguistic Rights Committee (bogdan.ghiu@gmail.com )

Miruna VLADA – resp. Writers for Peace Committee (miruna.troncota@yahoo.com)

Comitetul de Conducere 2016-2019

Magda CÂRNECI – Președinte / President (magda.carneci@gmail.com)

Caius DOBRESCU – Vicepreședinte / Vice-president (caius.dobrescu@gmail.com)

Mariana GORCZYCA – Secretar General / General Secretary (gorczycam@yahoo.com)

Miruna VLADA – resp. interim Writers for Peace Committee (miruna17vlada@yahoo.com)

Adina DINIȚOIU – resp. Women Writers Committee (adinadinitoiu@yahoo.com)

Bogdan GHIU – resp. Translation and Linguistic Rights Committee (bogdan.ghiu@gmail.com)

Radu VANCU – resp. Writers in Prison Committee, with Caius Dobrescu (rvancu@gmail.com)

Comitetul de Conducere 2015-2016

Magda CÂRNECI – Președinte / President

Caius DOBRESCU – Vicepreședinte / Vice-president

Mariana GORCZYCA – Secretar Interimar / Interim Secretary

Elena STEFOI – resp. Writers for Peace Committee

Adina DINIȚOIU – resp. Women Writers Committee

Răzvan ȚUPA – co-resp. Writers for Peace Committee

Simona-Grazia DIMA – resp. Translation and Linguistic Rights Committee

UN Cristian – resp. Writers in Prison Committee, with Caius Dobrescu

Comitetul de conducere 2011-2015

Magda CÂRNECI (Preşedinte / President)

Constantin ABALUŢĂ (Vicepreședinte / Vice-President 2011-2014)

Adrian ALUI GHEORGHE (Vice-Presedinte / Vice-President 2014-2015)

Simona-Grazia DIMA (Secretar / Secretary)

Simona CIOCULESCU

Grete TARTLER

Micaela GHIŢESCU

Doina URICARIU


Comitetul de conducere 2008-2010

Constantin ABĂLUȚĂ (Președinte Interimar/ ad Interim President)
Simona-Grazia DIMA (Secretară/ Secretary)

Comitetul de conducere 2006-2007

Ilie CONSTANTIN (Președinte / President)
Constantin ABĂLUȚĂ (Vicepreședinte / Vice-President)
Simona-Grazia DIMA (Secretară / Secretary)

Comitetul de conducere 2004-2006

Gabriela ADAMEȘTEANU (Președintă / President)
Ioana IERONIM (Secretar / Secretary)

Comitetul de conducere 1990-2004

Ana BLANDIANA (Președinte / President) – după 2004, Președinte de onoare al PEN România / after 2004, Honorary President of The Romanian PEN
Mircea MARTIN (Vicepreședinte / Vice President)
Denisa COMĂNESCU (Secretar / Secretary)


Istoricul PEN Romania din 1990 pina in 2004

English

Ana Blandiana

Ana Blandiana

   În mai 1990 începeam, la Viena, unul din capitolele vietii mele care avea sa-mi absoarba multa pasiune, multa energie si foarte mult timp. Daca as fi stiut ca aceasta aventura intelectuala va dura patrusprezece ani, poate ca as fi ezitat sa accept rolul pe care colegii de la PEN International, în cadrul unei reuniuni din capitala austriaca, mi-l propuneau: acela de a reorganiza în România un Centru PEN care sa continue traditia interbelica, ilustrata prin numele unor mari scriitori, dintre care foarte putini supravietuisera perioadei comuniste. Situatia era oarecum asemanatoare în toate tarile est-europene, eliberate în 1989 din dictaturile ce paralizasera gândirea libera si obligasera pe scriitori fie la obedienta, fie la o lupta riscanta cu monopolul ideologic al partidului unic. Centrele PEN (sau „PEN Cluburile”) din aceste tari fusesera interzise la începuturile ocupatiei sovietice, iar în perioada liberalizarii post-staliniste au fost transformate, în cel mai bun caz, în institutii ornamentale, folosite în ocazii speciale doar pentru a da o aparenta democratica unor regimuri represive. Acum era timpul reactivarii acestor nuclee de gândire si constiinta libera, iar mie si colegilor mei ne revenea misiunea de a ne organiza si de a ne reintegra în organizatia mondiala, cu sediul la Londra. Continue reading

CHARTA PEN

(formă scurtă)

1. Literatura nu cunoaște frontiere și trebuie să rămînă o monedă curentă între oameni în ciuda frămîntărilor politice internaționale.

2. În toate circumstanțele, și mai ales în timp de război, operele de artă, patrimoniul umanității în general, ar trebui să nu fie atins de tensiunile politice ori naționale.

3. Membrii PEN ar trebui ca în orice moment să-și folosească influența în favoarea bunei înțelegeri și a respectului reciproc între națiuni; ei ar trebui să se angajeze să facă tot ce pot ca să împrăștie urile de rasă, clasă și naționale, și să susțină idealul unei unice umanități trăind în pace într-o unică lume. Continue reading

PEN Charter

PEN affirms that:

1. Literature knows no frontiers and must remain common currency among people in spite of political or international upheavals.

2. In all circumstances, and particularly in time of war, works of art, the patrimony of humanity at large, should be left untouched by national or political passion.

3. Members of PEN should at all times use what influence they have in favor of good understanding and mutual respect between nations; they pledge themselves to do their utmost to dispel race, class and national hatreds, and to champion the ideal of one humanity living in peace in one world. Continue reading

Statut PEN Romania

STATUTUL CENTRULUI P.E.N. DIN ROMÂNIA

      (numit mai jos P.E.N. România)

 

 

Art 1 – Denumirea, sediul şi obiectivele P.E.N.

 

            -Centrul P.E.N. România este o asociaţie non profit, apolitică, cu sediul în Bucureşti, Calea Victoriei nr. 133, sector 1.

            -Centrul P.E.N. România este afiliat la P.E.N. International (Poets, Playrights, Editors, Essayists, Novelists), organizație mondială a scriitorilor creată în 1921 și cu sediul la Londra, față de care se constituie ca o filială națională, și care funcţionează pe o perioadă nedeterminată.            

            -Obiectivele centrului P.E.N. România, în conformitate cu Carta P.E.N. (vezi anexa nr. 1), constă din: susţinerea libertăţii de expresie şi a creaţiei literare orientate spre valorile civice și morale ale societății și spre recuperarea memoriei colective, protecția scriitorilor împotriva cenzurii și ingerințelor politice, drepturile lingvistice ale comunităților, rolul important al femeilor în societatea contemporană, educarea publicului prin valorile literaturii, P.E.N.tru o bună cunoaştere şi un respect reciproc între naţiunile lumii.

            -P.E.N. România are capacitatea şi voinţa de a iniţia activităţi care să facă posibilă realizarea acestor obiective.

 

 

Art 2 – Calitatea de membru P.E.N.

 

            -Pot deveni membri P.E.N. România scriitorii ale căror calităţi profesionale de prozatori, poeţi, dramaturgi, eseişti, traducători sunt recunoscute de către comunitatea scriitoricească şi care aderă la principiile din Carta P.E.N. (aşa cum a fost ea adoptată la Congresul P.E.N. International de la RIO în iulie 1979, amendată la Conferinţa P.E.N. de la Cambridge din aprilie 1988, la Reuniunea Delegaţilor P.E.N. de la Londra din noiembrie 2001 şi la Congresul P.E.N. de la Mexico City din noiembrie 2003), aşa cum este prezentată în anexa nr. 1, parte integrantă a acestui Statut.

 

 

Art 3 – Membrii P.E.N. Categorii

 

 1. Membrii centrului P.E.N. România sunt scriitori români recunoscuţi, care îndeplinesc condiţiile stipulate în actualul Statut şi sunt validaţi conform acestuia.
 2. Prietenii P.E.N. România : calitatea de prieten P.E.N. este deschisă P.E.N.tru persoanele care doresc să promoveze obiectivele P.E.N., să colaboreze cu P.E.N., fără a fi calificate să devină membri. Prietenii P.E.N. nu au dreptul să participe la întâlnirile generale anuale, nu au drept de vot, dar pot fi prezenţi la alte întruniri şi evenimente, după cum hotărăşte Comitetul de conducere.
 3. Calitatea de membru de onoare P.E.N. este deschisă P.E.N.tru persoanele nominalizate cu anumite prilejuri de către Comitet de conducere al P.E.N.; aceştia nu au obligaţia de a plăti cotizaţia.
 4. Calitatea de Preşedinte de Onoare se acordă Preşedintelui fondator al Centrului P.E.N. Român (Ana Blandiana) şi, ulterior, altor personalităţi, după caz.

Art 4 – Primirea de noi membri P.E.N.

– Drepturile membrilor P.E.N.

– Pierderea calităţii de membru P.E.N. 

Primirea de noi membri:

Cerinţe :

 1. Candidatul trebuie să demonstreze, prin activitatea sa profesională, ataşamentul faţă de valorile P.E.N..
 2. Să aibă un statut de scriitor recunoscut : minimum două volume originale, ori trei cărţi de traduceri, şi/sau activitate publicistică importantă în spiritul Cartei P.E.N..
 3. Candidatul trebuie să trimită Comitetului de conducere următoarele: o cerere de înscriere; un CV incluzând lista publicaţiilor; trei recomandări din partea unor membri P.E.N., cel puţin una dintre acestea fiind din partea unui membru al Comitetului.N.B. : fiecare membru P.E.N. are dreptul să dea 1-3 recomandări / an calendaristic. 2. Validarea candidaţilor ca membri P.E.N. se face de către Adunarea Generală, o dată pe an (trimestrul IV).3. Noii membri vor fi anunţaţi de primirea lor în P.E.N. până la sfârşitul primului trimestru al anului următor. 
 1. Drepturile membrilor P.E.N.:1.Membrii P.E.N. pot face parte din conducerea centrului P.E.N. România şi din din comisiile P.E.N. International.2. Pot face propun, iniția proiecteeri şi pot participa la verificarea proiectelor P.E.N. România.3. Membrii P.E.N. sunt sprijiniţi P.E.N.tru promovarea propriilor creaţii şi activităţi la nivel naţional şi internaţional, în spiritul Cartei P.E.N..4. Pot să participe la activităţile interne şi internaţionale ale P.E.N. românia și P.E.N. International. 
 2. Pierderea calităţii de membru P.E.N.:1.Orice membru se poate retrage din P.E.N. transmiţând Comitetului de conducere o notă scrisă în acest sens.2.Excluderea membrilor se va face de către Comisia de Onoare P.E.N., în caz de încălcare gravă a valorilor P.E.N..3.Se retrage automat calitatea de membru P.E.N. celor ce nu şi-au plătit cotizaţia timp de 3 ani consecutiv. Membrul respectiv va fi reprimit atunci când acesta îşi plăteşte cotizaţia.                         

Art 5 – Organele de conducere 

 1. Adunarea generală.
 1. Organul de conducere al P.E.N. România este Adunarea generală. Aceasta se întruneşte anual la data stabilită de Comitet, în trimestrul IV al fiecărui an. Comitetul are dreptul de a convoca, la nevoie, adunări generale extraordinare.
 2. Adunarea generală aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil care face parte din raportul anual transmis electronic fiecărui membru al Centrului P.E.N. român înainte cu 10 zile de data fixată P.E.N.tru desfăşurarea adunării generale.                       
 3. Quorumul se consideră constituit prin participarea a jumătate plus unu din membri. Membrii participanți pot reprezenta și 1-5 membri absenți, prin procură scrisă sau pe e-mail.
 4. Votul. Hotărârile Adunării generale se iau pe baza a jumătate plus unu din voturi (inclusiv în cazul votului electronic). Voturile neexprimate sunt considerate pozitive față de chestiunea avută în vedere.
 5. Conducerea executivă a P.E.N. România se va exercita printr-un Comitet compus din : preşedinte, vicepreşedinte, secretar (3 funcţii alese) şi 4 membri numiţi de conducerea aleasă. Numărul membrilor Comitetului P.E.N. va fi de 7 membri în totalitate.
 6. In situaţia în care preşedintele, vicepreşedintele sau secretarul se află în incapacitatea de a-şi continua activitatea, Comitetul are datoria să numească un succesor pe durata ce rămâne până la încheierea mandatului. 
 1. Alegerea conducerii P.E.N.1.Candidaţii la funcţia de preşedinte, vicepreşedinte şi secretar vor fi aleşi o dată la 4 ani de către Adunarea generală anuală, printr-un concurs de proiecte (votul poate fi şi electronic). Alegerile vor fi organizate de comitetul în funcţie. Cei aflaţi în funcţiile de preşedinte, vicepreşedinte şi secretar nu pot deţine decât cel mult 2 mandate a câte 4 ani.2. Nu pot fi aleşi în funcţii de conducere membrii P.E.N. România care deţin funcţii de conducere în organisme politice şi/sau ale administraţiei de stat.3. Când un membru al Comitetului lipseşte, fără explicaţie, de la 3 şedinţe consecutive, el încetează – de facto – de a mai fi membru al Comitetului și se trece la numirea unuia nou. 

Art 6 – Comisiile P.E.N. Comitetul are capacitatea de a înfiinţa comisii tematice.

Art 7 . Mijloacele financiare / materiale Mijloacele centrului P.E.N. România se constituie din cotizaţiile anuale vărsate de membrii săi, precum şi din eventualele subvenţii, sponsorizări şi proiecte remunerate.

Art 8 – Cotizaţia 

 1. Cotizaţia va fi stabilită anual de către Comitetul P.E.N. în funcţie de :
 1. situaţia financiară a centrului P.E.N. România şi proiectele în curs
 2. cotizaţia centrului P.E.N. România către P.E.N. Internaţional şi
 3. rata inflaţiei
 1. Plata cotizaţiei anuale se face până la cel târziu 20 decembrie al fiecărui an.
 2. Neplata cotizaţiei anuale poate atrage după sine pierderea calităţii de membru P.E.N.
 1. Cotizația actuală este de 120 de lei de persoană pe an.

Art 9 – Subvenții Centrul P.E.N. România are posibilitatea de a primi subvenţii, de a atrage donaţii şi sponsorizări din partea unor persoane fizice şi juridice, instituții și fundații, și de a realiza venituri din activităţi economice directe, în condiţiile legii.

Art 10 – Centrul P.E.N. România poate edita şi difuza publicaţii în ţară, ca şi în străinătate. De asemenea, poate acorda premii şi iniţia programe culturale. În 2013, a fost creat Premiul P.E.N. România, acordat anual unei cărți (de preferință a unui membru al P.E.N. România) care ilustrează elocvent ideatic și stilistic valorile Cartei P.E.N. International și ale Statutului P.E.N. România.

Art 11 – Centrul P.E.N. România îşi poate înceta activitatea pe baza hotărârii luate deAdunarea generală, cu o majoritate de ¾ din voturi. Condiţiile de lichidare a patrimoniului se stabilesc de către Adunarea generală, odată cu hotărârea de încetare a activităţii. 

Art 12 – Centrul P.E.N. România poate desfăşura orice activităţi economice în condiţiile legii. 

Art 13Controlul financiar al centrului P.E.N. România va fi asigurat anual de un cenzor numit de Adunarea generală.                                                                   

 

Anexa nr. 1

 

                                    Carta P.E.N. INTERNATIONAL 

 

 

1. Literatura nu cunoaşte frontiere şi trebuie să rămână o formă de comunicare curentă între oameni, în pofida oricăror tulburări politice şi internaţionale.

 

 

2. În toate împrejurările şi mai ales în vreme de război, operele de artă, patrimoniul umanităţii în general, trebuie să rămână neafectate de pasiunile naţionale sau politice.

 

 

3. Membrii P.E.N. trebuie să utilizeze în toate împrejurările influenţa pe care o au în scopul de a favoriza buna înţelegere şi respectul reciproc dintre naţiuni; ei se angajează să înlăture ura de rasă, de clasă, şi naţională şi să susţină idealul unei umanităţi care trăieşte în pace, în lumea noastră care este una comună pentru toți.

 

 

4. P.E.N. susţine principiul transmiterii nestingherite a ideilor în cadrul fiecărei naţiuni, ca şi între naţiuni, iar membrii săi se angajează să se opună oricărei forme de obstrucţionare a libertăţii de expresie în cadrul ţării sau comunităţii din care fac parte, ca şi în lume, de câte ori este cazul. P.E.N. este în favoarea presei libere şi se opune cenzurii arbitrare în timp de pace. Consideră că evoluţia necesară a lumii către o ordine politică şi economică mai organizată și mai armonioasă cere în mod imperativ un spirit critic liber faţă de guverne, administraţii şi instituţii. Pentru că libertatea înseamnă constrângere voluntară, membrii se angajează să se opună posibilelor aspecte negative ale presei libere, cum ar fi prezentarea mincinoasă, falsificarea cu intenţie şi expunerea deformată a faptelor din motive politice şi personale.

 

(traducere din engleză – vezi și www.peninternational.org)