Comunicat PEN România

English

Comunicat PEN România

Considerăm că ordonanța de urgență privind modificarea Codului Penal și proiectul de lege de grațiere emise de Guvernul României reprezintă un atentat de o gravitate fără precedent la bazele înseși ale statului de drept. Ne indignează profund modul discreționar și netransparent în care Guvernul României încearcă să dezincrimineze corupția manifestată în instituțiile noastre publice. Împărtășim indignarea profundă exprimată în întreaga societate civilă față de aceste acte ale Guvernului, cu atât mai mult cu cât ele lipsesc de substanță masivele eforturi de asanare a fenomenului corupției la care s-au angajat în ultimii ani nu doar structurile Justiției, ci și o mare parte a acestei societăți civile înseși.

Exprimăm, de asemenea, cu toată îngrijorarea și indignarea, convingerea că disprețul față de principiile statului de drept demonstrat de Guvernul României reprezintă un indicator lipsit de orice ambiguitate al modului în care numitul Guvern respectă valorile democratice și libertățile publice, în primul rând libertatea de exprimare. Modul de adoptare a ordonanței de urgență privind modificarea Codului Penal și a proiectului de lege privind grațierea reprezintă un pas în direcția formelor de exercitare abuzivă și discreționară a puterii care, în țări din imediata noastră apropiere (Republica Turcă, Federația Rusă), au dus la reprimarea și privarea de libertate a multora dintre confrații noștri scriitori.

PEN România își exprimă hotărârea de a utiliza toate rețelele de alertă rapidă ale PEN International pentru a face cunoscute atât aceste grave amenințări la adresa democrației și libertății, cât și încercările vibrante și curajoase ale societății civile din România de a se opune acestui incalificabil abuz.

Ana Blandiana, Gabriela Adameșteanu, Cezar Paul-Bădescu, Corin Braga, Mircea Cărtărescu, Magda Cârneci, Ruxandra Cesereanu, Al. Cistelecan, Denisa Comănescu, Nicolae Coande, Adina Dinițoiu, Caius Dobrescu, Mihail Gălățanu, Adrian Alui Gheorghe, Mariana Gorczyca, Micaela Ghițescu, Florin Iaru, Ioana Ieronim, Florina Ilis, Nora Iuga, Claudiu Komartin, Adrian Lăcătuș, Ioan Bogdan Lefter, Ion Mătiuț, Virgil Mihaiu, Angelo Mitchievici, Ioan Moldovan, Carmen Mușat, Ioana Niculaie, Simona Popescu, Ofelia Prodan, Sebastien Reichmann, Francisca Ricinski, Doina Ruști, Christan W. Schenk, Monica Spiridon, Simona Sora, Monica Spiridon, Răzvan Țupa, Radu Ulmeanu, Radu Vancu, Daniel Vighi, Călin Vlasie, Smaranda Vultur, Gelu Vlașin.

Lista rămâne deschisă tuturor scriitorilor care doresc să o semneze.

 

PEN Romania Statement

We consider the emergency ordinance on the modification of the Penal Code and the project of the pardon law issued by the Romanian Government as an attack of unprecedented seriousness on the very core of the rule of law.

We are deeply revolted by the discretionary and non-transparent manner in which the Romanian Government aims at decriminalizing the corruption affecting our public institutions.

We share the profound indignation expressed by civil society regarding these governmental acts, all the more so as they annihilate the massive anti-corruption efforts undertaken in the past few years not only by the department of Justice, but also by a great part of the civil society itself.

We also express, with concern and outrage, our belief that the contempt towards the principles of the rule of law displayed by the Romanian Government is an unambiguous marker of the degree to which it respects democratic values and public liberties, and first of all the freedom of speech. The manner in which the emergency ordinance regarding the modification of the Penal Code and the project of the pardon law were adopted represents a step towards the abusive and discretionary exertion of power which, in countries lying in our immediate vicinity (The Republic of Turkey, The Russian Federation), has led to the repression and deprivation of liberty of numerous fellow writers.

PEN Romania thereby expresses its determination to use all the rapid alert channels of PEN International in order to bring to public awareness these serious threats to democracy and freedom, as well as the vibrant and brave attempts of Romanian civil society to resist this infamous abuse.

The Counsel of PEN Romania

Back to top

 

 

APEL DE RECONCILIERE ÎNTRE SCRIITORI

       Cînd în comunitatea scriitoricească se conturează poziții ireconciliabile, responsabilitatea față de modul în care societatea percepe demnitatea civică a scriitorului și a literaturii este totuși comună.

În acest sens, este vital ca publicul să nu rămînă cu impresia unei ciocniri a ambițiilor, degenerînd în ceea ce englezul numește „a face comerț cu insulte”.

O asemenea situație poate fi evitată cu siguranță dacă toți cei implicați, chiar dacă de pe poziții incompatibile, se vor strădui să pună accentul pe principiile și ideile care îi animă. Continue reading

APEL PEN ROMÂNIA CU PRIVIRE LA DEGRADAREA DEZBATERII PUBLICE DIN SOCIETATEA NOASTRĂ

       Principala misiune a organizației internaționale PEN este aceea de a apăra libertatea de exprimare, peste tot unde este îngrădită, amenințată sau sufocată. Exercitarea plenară a profesiunii de scriitor depinde direct de respectul public acordat acestei valori cardinale a democrației. În egală măsură, asociația PEN România are datoria morală să reacționeze ori de cîte ori libertatea de exprimare este invocată pentru a cauționa discursuri ale urii. Continue reading

PREMIUL PEN ROMÂNIA

English

       Premiul PEN România a fost înființat în 2013. El se acordă anual unei cărți sau serii de cărți – din genurile eseu, memorii, jurnal, roman, interviu, poezie – care exprimă, de o manieră înalt estetică și morală, valorile de implicare civică, libertate a cuvântului, păstrarea memoriei colective, apărarea drepturilor omului, lupta împotriva cenzurii, solidaritate internațională ș.a. Aceste valori reprezintă emblema și specificul organizației PEN International, din care face parte și PEN România. Premiul se acordă în fiecare an în luna noiembrie cu ocazia Târgului de carte Gaudeamus din București.

Premiul PEN România 2013 a fost acordat Fundației Academia Civică, prin Ana Blandiana și Romulus Rusan, pentru seria de cărți-mărturii excepționale publicate în ultimii ani, și mai ales în 2012, cărți legate de recuperarea memoriei închisorilor, injustiției și cenzurii din timpul regimului comunist.

Premiul PEN România 2014 a revenit lui Gabriel Liiceanu pentru cartea Dragul meu turnător, editura Humanitas 2013, carte care, conform motivației juriului, reprezintă un eseu-roman sau roman-mărturie al unei probleme de conștiință care ne privește pe toți : modul în care Securitatea din perioada comunistă a controlat și a marcat, inisidios sau pe față, existența noastră cotidiană, cu urmări psihologice și sociale care durează și în prezent. Premiul a fost sponsorizat de ENEL România.

http://epochtimes.ro/video/decernarea-premiului-pen-club-gabriel-liiceanu-despre-grotesca-realitate-transpusa-literar-in-dragul-meu-turnator—252 .

Premiul PEN România 2015 a fost acordat lui Andrei Cornea pentru volumul Miracolul. Despre neverosimila făptură a libertății, editura Humanitas, București, 2014 – o carte care propune o meditaţie lucidă şi în același timp o pledoarie vibrantă pe tema libertăţii, ca o valoare supremă și fragilă a spiritului uman, aflată mereu în pericol de a fi pierdută și mereu în situația de a fi recucerită prin efortul nostru comun și continuu.
Premiul a fost sponsorizat de societatea de gestiune a drepturilor de autor OperaScrisa.Ro.
Premiul special PEN România 2015 a fost acordat revistei MEMORIA, aflată la 25 de ani neîntrerupți de apariție, pentru meritele sale de a valoriza gândirea arestată și scrierile a numeroși deținuți politici, contribuind de o manieră definitorie la justiția axiologică și morală făcută unor minți strălucite dispărute în detenția comunistă și la instaurarea unui climat democratic în țara noastră.

http://revista22.ro/70250211/premiul-pen-romnia-acordat-lui-andrei-cornea-pentru-volumul-miracolul-despre-neverosimila-fptur-a-libertii.html

http://www.literaturadeazi.ro/panoramic/o-cucerire-dificila-si-rara-libertatea

       Premiul P.E.N. România 2016 se acordă ex-aequo pentru două titluri publicate în 2015, pentru a atrage atenția opiniei publice asupra acestei duble misiuni.

Romanul Șoseaua Virtuții. Cartea cîinelui de Cristian Teodorescu ilustrează principiul, asumat în Charta P.E.N., conform căruia literatura reprezintă o formă înaltă de veghe morală. Cristian Teodorescu ne confruntă cu tulburătoarele consecințe asupra prezentului ale coabitării sistematice cu minciuna, delațiunea și crima din trecutul recent al societății noastre. Romanul avertizează împotriva naivității de a crede că imperativul rezistenței la compromis a dispărut odată cu dictatura. Însă luciditatea cu care prezintă nuanțele promiscuității morale este dublată de încrederea – implicită, însă vibrantă și caldă – în forța emancipatoare și regeneratoare a confruntării cu propria conștiință.

       Eseul Totul trebuie tradus. Noua paradigmă de Bogdan Ghiu este o strălucită contribuție, în perimetrul intelectual românesc, la înțelegerea oportunităților culturale generate de globalizare. Traducerea, în viziunea lui Bogdan Ghiu, este un proces atît universal, cît și general – el nu afectează doar toate colțurile lumii, ci și toate nivelele existenței. În mod numai aparent paradoxal, literatura și proza de idei se situează în centrul acestui vast tabloul tocmai prin capacitatea lor de a relativiza ideea de Centru, stimulînd un regim empatic și egalitar al comunicării. Din fericire, ne încurajează Bogdan Ghiu, în consonanță cu misiunea P.E.N. International de stimulare globală a traducerilor, cortinele care separă culturile nu sînt de fier. Tapiseria lor de coduri culturale reprezintă doar un obstacol relativ, și fără îndoială incitant, atunci cînd multiplul traducător este animat de un respect profund pentru umanitatea Celuilalt.

       A mai fost acordată o diplomă de merit tinerei poete Ioana Vintilă pentru locul I pe care l-a obținut la faza națională a concursului „New Voices 2016” și pentru faptul că a ajuns în selecția finală de 3 nominalizați a acestui important concurs la nivel global organizat de PEN International.

THE ROMANIAN PEN AWARD

The Romanian PEN Award was founded in 2013 and it’s confered annuallyto either a book or a bookseries – it can belong to various genres: essays, memoirs, diaries, novels, interviews, poetry – which express the values of civic engagement, freedom of speech; which encourage keeping the collective memory alive; defending the human rights; fighting against censorship; standing for international solidarity, and so forth, in a highly estetic and moral manner. These values are the emblem of PEN International, and therefore of PEN Romania as well, and they are specific to the organisation. The award is confered every year in November at the Gaudeamus Book Fair in Bucharest.

The Romanian PEN Award 2013 was conferedto the Civic Academy Foundation, through Ana Blandiana and Romulus Rusan, for a book series of exceptional confessions. It has been published within the last few years, mostly in 2012, and the central theme is the recovery of the memories of prison experiences, injustices and censorship during the communist era.

The Romanian PEN Award in 2014 was confered to Gabriel Liiceanu for his book Dragul meu turnător (My Dear Informer), Humanitas Press, 2013. According to the jury’s motivation, the book is either an essay-novel or a confessional novel about a problem in people’s consciousnesses that regards all of us: the way in which the Security Service in the communist era controlledour daily existence both insidiously and straightforwardly, and the lasting marks it has left upon our society and our way of thinking, that can still be felt in the present. The award was sponsored by ENEL Romania.

http://epochtimes.ro/video/decernarea-premiului-pen-club-gabriel-liiceanu-despre-grotesca-realitate-transpusa-literar-in-dragul-meu-turnator—252 .

Translated by Ioana Săbău

The PEN-Romania Prize for 2015 was awarded to Andrei Cornea, for the essay The Miracle. On the Implausible Nature of Liberty (Bucharest: Humanitas, 2014) – a work offering concurrently a lucid reflection and a vibrant advocacy concerning liberty as a supreme but fragile value of the human spirit, always in danger of being lost and always in need of being reconquered through our common and continuous strains.
The Prize was sponsored by OperaScrisa.Ro, society for copyrights management.
PEN-Romania also awarded a special prize to the magazine MEMORIA (Memory) that celebrated in 2015 its 25th year of uninterrupted activity. MEMORIA has the great merit of having freed the captive thinking and writing of many political prisoners, thereby essentially contributing to the axiological and moral justice done to brilliant minds brutally turned off in the Communist detention camps, and to the emergence of a democratic political climate in our country.

http://revista22.ro/70250211/premiul-pen-romnia-acordat-lui-andrei-cornea-pentru-volumul-miracolul-despre-neverosimila-fptur-a-libertii.html

http://www.literaturadeazi.ro/panoramic/o-cucerire-dificila-si-rara-libertatea

       The 2016 PEN Romania Prize rewarded two equally placed works that convincingly reverberate with two essential missions of PEN International.

The novel Șoseaua Virtuții. Cartea cîinelui (Virtue Avenue. The Book of the Dog) by Cristian Teodorescu illustrates the principle, inscribed in the PEN Charter, that literature should stand a form of moral watch over society. The author confronts us with the disquieting impact over the present day of the systematic cohabitation with ideological lie, denouncement, and crime that marked the Communist past of Romanian society. The novel warns against the illusion that the imperative of resisting moral compromise becomes immaterial once a dictatorship is overthrown. Nevertheless, the lucidity with which Teodorescu depicts the nuances of moral promiscuity is paralleled by a belief – implicit, but vibrating and warm – in the emancipatory power of uncomplacently scrutinizing one’s own consciousness.

The essay Totul trebuie tradus. Noua paradigmă (Everything Has To Be Translated. The New Paradigm) by Bogdan Ghiu is a brilliant Romanian contribution to the understanding of the cultural opportunities generated by globalization. Translation, so Bogdan Ghiu, is a process that can be defined as both universal and general – i.e. it impacts not only the remotest corners of our world, but, at the same time, all the levels of our existence. Literature, as fiction and essay, seems to be situated in the mere center of this vast picture, somehow paradoxically, through its capacity of relativizing the idea of a Center, and thereby supporting an empathetic and egalitarian regime of cross-cultural communication. Fortunately, encourages us Bogdan Ghiu, the curtains that separate cultures are not made of iron. Their tapestry of codes represents a decidedly surpassable obstacle, provide that the multiple translator is led by a sense of profound respect for the humanity of the Other.

A diploma of merit was also awarded to the young poetess Ioana Vintilă, for obtaining the highest evaluation at the national round of the New Voices 2016, and for having been one of the three authors short-listed for the final international round of this yearly contest organized by PEN International at a global scale.

 

Back to top