Declarația de la Quebec

Declarația de la Quebec despre Traducerea Literară și Traducători (2015) 

1. Traducerea literară este o artă a pasiunii. Promovând valorile deschiderii, acționând pentru pace și libertate și împotriva injustiției, intoleranței și cenzurii, traducerea invită la un dialog cu lumea.

2. Toate culturile sunt egale când vine vorba despre traducere. Unele culturi traduc din alegere liberă, altele traduc din nevoie. Traducerea este o cheie pentru protecția limbilor și culturilor.

3. Respectuoși față de autori și de textele originale, traducătorii sunt totuși creatori în întregul înțeles al cuvântului. Ei caută nu numai să reproducă o lucrare literară într-o altă limbă dar și să o dinamizeze, să-i lărgească prezența în lume. Traducătorii nu sunt simpli mesageri : deși vorbesc pentru alții, vocile lor sunt deasemenea vocile lor proprii. În particular, ei acționează în favoarea diversității culturale prin loialitatea față de autori marginalizați, față de anumite stiluri literare și grupuri sociale.

4. Drepturile traducătorilor trebuie să fie protejate. Guverne, editori, media, angajatori – toți trebuie să respecte statutul și nevoile traducătorilor, să pună în valoare numele lor și să asigure o remunerație echitabilă ca și condiții de lucru corecte – în toate formele de publicare în print sau online.

5. Siguranța fizică și libertatea de expresie a traducătorilor trebuie să fie garantată oriunde și oricând.

6. În calitate de creatori literari cu îndemânări și cunoștințe specifice, traducătorilor trebuie să li se arate respect și să fie consultați în toate chestiunile legate de munca lor. Traducerile aparțin celor care le-au creat.

The Quebec Declaration on Literary Translation and Translators(October 2015)

1.Literary translation is an art of passion. Promoting values of openness, acting for peace and freedom and against injustice, intolerance and censorship, translation invites a dialogue with the world.

2. All cultures are not equal when it comes to translation. Some cultures translate by choice, others by obligation. Translation is a key to the protection of languages and cultures.

3.Respectful of authors and original texts, translators are nevertheless creators in their own right. They seek not only to reproduce a literary work but to move the work forward, to expand its presence in the world. Translators are not simply messengers: though they speak for others, their voices are also their own. In particular, they act in favor of cultural diversity by remaining loyal to marginalized authors, literary styles and social groups.

4. The rights of translators must be protected. Governments, publishers, the media, employers—all must respect the status and needs of translators, give prominence to their names, and ensure equitable remuneration and respectful working conditions—in all forms of print and digital media.

5. The physical safety and freedom of expression of translators must be guaranteed at all times.

6. As creative writers with specific skills and knowledge, translators must be shown respect and consulted for all questions related to their work. Translations belong to those who create them.