Premiul Pen Romania 2021

Vineri, 6 decembrie, în cadrul Adunării Generale a organizației, s-a acordat premiul PEN România pentru anul 2020. Inițiat în 2013, premiul PEN România a fost acordat la prima ediție Fundației Academia Civică, reprezentată de Ana Blandiana și Romulus Rusan (2013), iar apoi lui Gabriel Liiceanu (2014), Andrei Cornea (2015), Cristian Teodorescu și Bogdan Ghiu (2016), Ruxandrei Cesereanu (2017), Martei Petreu și lui Claudiu Komartin (2018), Gabrielei Adameșteanu (2019), Vintilă Mihăilescu (2020).

Juriul (compus din Magda CarneciRuxandra CesereanuClaudiu KomartinMiruna Vlada & Radu Vancu) a nominalizat 10 titluri, dintre cărțile publicate în 2020.

Laureata premiului PEN România pe anul 2020 este Miruna Runcan cu trilogia Teatru în diorame. Discursul criticii teatrale în comunism. Amăgitoarea primăvară (1965-1977) (Tracus Arte).

Proiectul de față ar fi trebuit, la origine, să fie unul colectiv, dar sesizând dezinteresul instituțiilor oficiale care acordă granturi pentru cercetare avansată și care s-au dovedit a fi indiferente față de această temă, Miruna Runcan și-a asumat un demers individual de cercetare, cu toate riscurile aferente : durata amplă de investigație și redactare concentrată prin energia unui singur autor, riscul ca un asemenea proiect (ce ar putea însuma cel puțin 1000 de pagini) să nu găsească ulterior o editură interesată și aptă financiar să publice investigația ; și mai ales riscul ca un singur autor să nu poată acoperi toate câmpurile de cercetare pe care un asemenea proiect de sinteză îl presupunea. Demarând proiectul cu astfel de limite din start obiective, Miruna Runcan a avut curajul să riște, întrucât a fost captivată chiar de subiectul ardent al investigației sale : relația (puntea) dintre text, spectacol și spectator ; funcționalitatea discursului criticii teatrale în contextul cultural și politic al comunismului și felul în care discursul teatral a depins de varii politici culturale ; condiția criticii de teatru ca loc de graniță, dar și ca Cenușăreasă ; o imersiune în panoplia esteticii teatrale pentru a fixa baza pe care s-a manifestat discursul criticii teatrale. În ansamblu, autoarea trilogiei Teatru în diorame. Discursul criticii teatrale în comunism a înțeles că demersul său va fi implicit și unul mentalitar, că studiul său ambiționează să depășească analiza și inventarierea (clasificarea, tipologizarea) stricto sensu a criticii teatrale și că intenționează să propună o radiografie mentalitară a înseși perioadei comuniste prin intermediul relației dintre text, spectacol și spectator. (Ruxandra Cesereanu)

On Friday, December 6, during the organization’s General Assembly, the PEN Romania award for 2020 was awarded. Initiated in 2013, the PEN Romania award was awarded at the first edition to the Academia Civică Foundation, represented by Ana Blandiana and Romulus Rusan (2013), and then to Gabriel Liiceanu (2014), Andrei Cornea (2015), Cristian Teodorescu and Bogdan Ghiu (2016), Ruxandrei Cesereanu (2017), Marta Petreu and Claudiu Komartin (2018), Gabriela Adameșteanu (2019), and Vintilă Mihăilescu (2020). The jury (composed of Magda Carneci, Ruxandra Cesereanu, Claudiu Komartin, Miruna Vlada, and Radu Vancu) nominated 10 titles among the books published in 2020. The laureate of the PEN Romania award for 2020 is Miruna Runcan with the trilogy Theater in Diaramas. The discourse of theatrical criticism in communism. The Deceptive Spring (1965–1977) (Tracus Arte), for her project to recover an essential area of ​​our cultural memory.

The present project should, originally, have been a collective one, but noticing the disinterest of the official institutions that grant grants for advanced research and who have been shown to be indifferent to this theme, Miruna Runcan undertook an individual approach of research, with all the associated risks: the extensive duration of the investigation and focused writing through the energy of a single author, risk as a such a project (which could amount to at least 1000 pages) not to later find a publishing house interested and financially able to publish the investigation; and especially the risk that a single author cannot cover all the fields of research that such a synthesis project assumed. Starting the project with such objective limits from the start, Miruna Runcan had the courage to risk, as she was captivated by the burning subject of his investigation: the relationship (bridge) between the text, performance, and spectator; the functionality of the discourse of theatrical criticism in the cultural and political context of communism and the way in which the discourse depended on various cultural policies; the condition of theater critics as a place of the border, but also as Cinderella; an immersion in the panoply of theatrical aesthetics to fix the base on which it has manifested the discourse of theatrical criticism. Overall, the author of the Theater in Diaramas trilogy. The discourse of theatrical criticism in communism understood that its approach would be implicit and a mental one, that the study aims to go beyond analysis and inventory (classification, typologizing) the stricto sensu of theatrical criticism, and that it intends to propose a mental x-ray of the communist period itself through the relationship between text, performance, and spectator. (Ruxandra Cesereanu)

https://www.observatorcultural.ro/articol/premiul-pen-romania-a-fost-acordat-mirunei-runcan/