Premiul PEN România

Premiul PEN România a fost înființat în 2013. El se acordă anual unei cărți sau serii de cărți – din genurile eseu, memorii, jurnal, roman, interviu, poezie – care exprimă, de o manieră înalt estetică și morală, valorile de implicare civică, libertate a cuvântului, promovarea democrațăiei, păstrarea memoriei colective, apărarea drepturilor omului, lupta împotriva cenzurii, solidaritate internațională ș.a. Aceste valori reprezintă emblema și specificul organizației PEN International, din care face parte și PEN România. Premiul se acordă în fiecare an în luna noiembrie cu ocazia Târgului de carte Gaudeamus din București.

Premiul PEN România 2013 a fost acordat Fundației Academia Civică, prin Ana Blandiana și Romulus Rusan, pentru seria de cărți-mărturii excepționale publicate în ultimii ani, și mai ales în 2012, cărți legate de recuperarea memoriei închisorilor, injustiției și cenzurii din timpul regimului comunist.

Premiul PEN România 2014 a revenit lui Gabriel Liiceanu pentru cartea Dragul meu turnător, editura Humanitas 2013, carte care, conform motivației juriului, reprezintă un eseu-roman sau roman-mărturie al unei probleme de conștiință care ne privește pe toți : modul în care Securitatea din perioada comunistă a controlat și a marcat, inisidios sau pe față, existența noastră cotidiană, cu urmări psihologice și sociale care durează și în prezent. Premiul a fost sponsorizat de ENEL România.

http://epochtimes.ro/video/decernarea-premiului-pen-club-gabriel-liiceanu-despre-grotesca-realitate-transpusa-literar-in-dragul-meu-turnator—252 .

Premiul PEN România 2015 a fost acordat lui Andrei Cornea pentru volumul Miracolul.Despre neverosimila făptură a libertății, editura Humanitas, București 2014, care propune o meditaţie rece şi în același timp o pledoarie vibrantă pe tema libertăţii, ca o valoare supremă și fragilă a spiritului uman, aflată mereu în pericol de a fi pierdută și mereu în situația de a fi recucerită prin efortul nostru comun și continuu.

Premiul PEN România 2016 a fost acordat ex aequo scriitorilor Cristian Teodorescu și Bogdan Ghiu. Cristian Teodorescu a primit acest premiu pentru romanul Șoseaua Virtuții. Cartea Cîinelui, editura Cartea Românească, București 2015, care ilustrează principiul, asumat în Charta P.E.N., conform căruia literatura reprezintă o formă înaltă de veghe morală. Romanul ne confruntă cu tulburătoarele consecințe asupra prezentului ale coabitării sistematice cu minciuna, delațiunea și crima din trecutul recent al societății românești. Romanul avertizează împotriva naivității de a crede că imperativul rezistenței la compromis a dispărut odată cu dictatura. Însă luciditatea cu care prezintă nuanțele promiscuității morale este dublată de încrederea – implicită, însă vibrantă și caldă – în forța emancipatoare și regeneratoare a confruntării cu propria conștiință.

Bogdan Ghiu a primit acest premiu pentru volumul de eseuri Totul trebuie tradus, editura Cartea Românească, București 2015, volum care constituie o strălucită contribuție, în perimetrul intelectual românesc, la înțelegerea oportunităților culturale generate de globalizare. Traducerea, în viziunea autorului, este un proces universal, care afectează toate colțurile lumii și toate nivelele existenței. Literatura și proza de idei se situează în centrul acestui vast tabloul tocmai prin capacitatea lor de a relativiza ideea de Centru, stimulînd un regim empatic și egalitar al comunicării. În consonanță cu misiunea P.E.N. de stimulare globală a traducerilor, Bogdan Ghiu demonstrează că cortinele care separă culturile nu sînt de fier. Tapiseria lor de coduri culturale reprezintă doar un obstacol relativ, și fără îndoială incitant, atunci cînd multiplul traducător este animat de un respect profund pentru umanitatea Celuilalt.

Premiul a fost sponsorizat de OperaScrisa.Ro.

Premiul PEN România 2017 se acordă doamnei Ruxandra Cesereanu pentru volumul Fugarii: Evadări din închisori și lagăre în secolul XX, apărut la Editura Polirom, în 2016. Întreprinsă de o autoare renumită pentru temele dificile legate de comunism pe care le-a abordat de-a lungul ultimilor 20 de ani, această cercetare eseistică,  realizată cu acribie științifică, dar, în egală măsură, cu vibrație poetică și suflu epic, vorbește despre inalienabila pasiune a libertății, reușind să ne restaureze încrederea în principiul umanist, exprimat cândva de Ernest Hemingway, conform căruia „un om poate fi zdrobit, dar nu înfrînt”.

http://revista22.ro/70267729/ruxandra-cesereanu-premiul-pen-romnia-2017.html

THE ROMANIAN PEN AWARD

The Romanian PEN Award was founded in 2013 and it’s confered annuallyto either a book or a bookseries – it can belong to various genres: essays, memoirs, diaries, novels, interviews, poetry – which express the values of civic engagement, freedom of speech; which encourage keeping the collective memory alive; defending the human rights; fighting against censorship; standing for international solidarity, and so forth, in a highly estetic and moral manner. These values are the emblem of PEN International, and therefore of PEN Romania as well, and they are specific to the organisation. The award is confered every year in November at the Gaudeamus Book Fair in Bucharest.

The Romanian PEN Award 2013 was conferedto the Civic Academy Foundation, through Ana Blandiana and Romulus Rusan, for a book series of exceptional confessions. It has been published within the last few years, mostly in 2012, and the central theme is the recovery of the memories of prison experiences, injustices and censorship during the communist era.

The Romanian PEN Award in 2014 was confered to Gabriel Liiceanu for his book Dragul meu turnător (My Dear Informer), Humanitas Press, 2013. According to the jury’s motivation, the book is either an essay-novel or a confessional novel about a problem in people’s consciousnesses that regards all of us: the way in which the Security Service in the communist era controlledour daily existence both insidiously and straightforwardly, and the lasting marks it has left upon our society and our way of thinking, that can still be felt in the present. The award was sponsored by ENEL Romania.

http://epochtimes.ro/video/decernarea-premiului-pen-club-gabriel-liiceanu-despre-grotesca-realitate-transpusa-literar-in-dragul-meu-turnator—252 .

Translated by Ioana Săbău

The PEN-Romania Prize for 2015 was awarded to Andrei Cornea, for the essay The Miracle. On the Implausible Nature of Liberty (Bucharest: Humanitas, 2014) – a work offering concurrently a lucid reflection and a vibrant advocacy concerning liberty as a supreme but fragile value of the human spirit, always in danger of being lost and always in need of being reconquered through our common and continuous strains.
The Prize was sponsored by OperaScrisa.Ro, society for copyrights management.
PEN-Romania also awarded a special prize to the magazine MEMORIA (Memory) that celebrated in 2015 its 25th year of uninterrupted activity. MEMORIA has the great merit of having freed the captive thinking and writing of many political prisoners, thereby essentially contributing to the axiological and moral justice done to brilliant minds brutally turned off in the Communist detention camps, and to the emergence of a democratic political climate in our country.

http://revista22.ro/70250211/premiul-pen-romnia-acordat-lui-andrei-cornea-pentru-volumul-miracolul-despre-neverosimila-fptur-a-libertii.html

http://www.literaturadeazi.ro/panoramic/o-cucerire-dificila-si-rara-libertatea

The 2016 PEN Romania Prize rewarded two equally placed works that convincingly reverberate with two essential missions of PEN International.

The novel Șoseaua Virtuții. Cartea cîinelui (Virtue Avenue. The Book of the Dog) by Cristian Teodorescu illustrates the principle, inscribed in the PEN Charter, that literature should stand a form of moral watch over society. The author confronts us with the disquieting impact over the present day of the systematic cohabitation with ideological lie, denouncement, and crime that marked the Communist past of Romanian society. The novel warns against the illusion that the imperative of resisting moral compromise becomes immaterial once a dictatorship is overthrown. Nevertheless, the lucidity with which Teodorescu depicts the nuances of moral promiscuity is paralleled by a belief – implicit, but vibrating and warm – in the emancipatory power of uncomplacently scrutinizing one’s own consciousness.

The essay Totul trebuie tradus. Noua paradigmă (Everything Has To Be Translated. The New Paradigm) by Bogdan Ghiu is a brilliant Romanian contribution to the understanding of the cultural opportunities generated by globalization. Translation, so Bogdan Ghiu, is a process that can be defined as both universal and general – i.e. it impacts not only the remotest corners of our world, but, at the same time, all the levels of our existence. Literature, as fiction and essay, seems to be situated in the mere center of this vast picture, somehow paradoxically, through its capacity of relativizing the idea of a Center, and thereby supporting an empathetic and egalitarian regime of cross-cultural communication. Fortunately, encourages us Bogdan Ghiu, the curtains that separate cultures are not made of iron. Their tapestry of codes represents a decidedly surpassable obstacle, provide that the multiple translator is led by a sense of profound respect for the humanity of the Other.

A diploma of merit was also awarded to the young poetess Ioana Vintilă, for obtaining the highest evaluation at the national round of the New Voices 2016, and for having been one of the three authors short-listed for the final international round of this yearly contest organized by PEN International at a global scale.

The Romanian Pen Award for 2017 went to Mrs. Ruxandra Cesereanu’s study The Fugitives: Escapes from Prisons and Camps in the Twentieth Century, Polirom Publishing House, 2016. Coming from an author well-known for addressing the most obscure and difficult sides of the experience of Romanian Communism and Gulag, this work combines scientific accuracy with poetic vibration and epic breath, to celebrate the passion for liberty deeply engrained in human nature, and to restore our confidence in the principle once expressed by Ernest Hemingway according to which “a man can be destroyed, but not defeated”.

Back to top