Prezentare PEN România

PEN România este o organizație non-guvernamentală a scriitorilor, editorilor și traducătorilor, reprezentând filiala românească a PEN International, cea mai veche și mai mare asociație din lume a scriitorilor.

Încă de la crearea ei în 1921 la Londra, PEN International a urmărit să solidarizeze scriitorii umaniști în jurul libertății de expresie și al drepturilor omului, s-a străduit să-i unească într-o rețea europeană și, după cel de-al doilea război mondial, mondială, având în prezent 152 de filiale în peste 100 de țări. Țelul PEN International este să promoveze creativitatea literară sub toate formele ei și să protejeze pe creatorii cuvântului scris de ingerințele nefaste ale regimurilor politice autoritare sau tiranice din diverse părți ale lumii.

PEN România a fost creat într-o primă formă în 1922 la București și din rândurile sale au făcut parte, de-a lungul perioadei interbelice, scriitori importanți precum Liviu Rebreanu, Camil Petrescu, Ion Barbu, Victor Eftimiu, Hortensia Papadat-Bengescu, Lucian Blaga, Tudor Vianu, Henriette-Yvonne Stahl, Panait Istrati, Mircea Eliade și alții.

La apogeul epocii comuniste, în perioada de liberalizare politică dintre 1968 și 1973, s-a înființat un nou PEN Club în România, care funcționa ca un fel de secție de relații externe a Uniunii Scriitorilor Români de-atunci. Poeți importanți, Geo Dumitrescu, Eugen Jebeleanu, au fost la un moment dat președinți ai PEN Clubului român, din care făceau parte și alți scriitori agreați de regim precum Horia Lovinescu, Radu Boureanu, George Ivașcu, Corneliu Leu sau Alexandru Balaci și alții.

Recreat în 1990 de poeta Ana Blandiana, ultima formă a PEN România a integrat de la început pe cei mai angajați intelectuali și scriitori ai momentului – Andrei Pleșu, Gabriel Liiceanu, Horia-Roman Patapievici, Gabriela Adameșteanu, Mircea Dinescu, Nicolae Manolescu, Mircea Martin, Nicolae Prelipceanu, Denisa Comănescu ș.a. Foarte activ în anii 1990 și începutul anilor 2000, PEN clubul român a trecut apoi printr-o fază mai discretă, de adaptare la un capitalism haotic și la o ambianță politică instabilă. Se pare că de câțiva ani există un reviriment al interesului pentru PEN, mai ales la tânără generație de scriitori, care se simte mai confortabil în deschiderea globalistă decât generațiile precedente și vizează o integrare culturală transfrontalieră dinamică. În prezent, PEN România are 100 de membri – poeți, prozatori, eseiști, traducători, jurnaliști, editori din numeroase orașe ale țării.

Conform statutului său, PEN România își propune să celebreze literatura și să constituie, prin acțiunile și publicațiile sale, o forță morală activă în încurajarea libertății de exprimare a scriitorilor, în menținerea unor structuri democratice reale în societate, în respectarea drepturilor și libertăților individuale. PEN România își declară – prin luări de poziție publice și prin acțiuni punctuale ale membrilor săi – solidaritatea cu oricare scriitor român lezat de puterea politică, de administrația de stat sau de mass-media în drepturile și libertățile sale fundamentale, îndeosebi cele legate de condiția sa de scriitor.

Acțiunile PEN se desfășoară în mai multe direcții. Prin petiții, scrisori deschise, apeluri publice sau articole publicate în mass-media, PEN România atenționează instituțiile românești sau străine asupra unor derapaje îndreptate împotriva unor scriitori români. La îndemnul PEN International, PEN România poate susține și cauza unor scriitori străini, amenințați de puterea politică din țările lor, trimiși în tribunale, condamnați nedrept la închisoare și alte pedepse sau chiar aflați în pericol de moarte. Pentru acțiunile din ultimii ani, site-ul www.penromania.ro este revelator.

PEN România a organizat, între altele, câteva conferințe internaționale: „Scriitorul și Puterea (Neptun, 1995), „Scriitori în închisori: între libertatea fizică și cea spirituală(Memorialul Sighet, 1998), „Mai multe limbi, o literatură, mai multe literaturi, o limbă”(Iași, 2000), „PEN cluburile europene, argumente ale viitoarei Europe unite” (Sinaia, 2001), „Literatura în situații conflictuale” (București, 2002).

În 2014, PEN România a organizat o întâlnire cu PEN Franța la Paris. În 2017, PEN România a sărbătorit 95 de ani de la crearea primului centru PEN românesc, ocazie cu care, în cadrul unei conferințe internaționale au fost prezenți aprox. 20 de reprezentanți ai unor PEN cluburi din Franța, Germania, Ungaria, Ucraina, Bulgaria, Finlanda, Estonia, Cehia, Albania, Turcia, Coreea de sud etc. În 2018, PEN România a organizat colocviul internațional „Literatura în timpurile propagandei” la Sighișoara. PEN România a susținut, ca partener, diverse alte colocvii și festivaluri literare din țară, inițiate de membrii PEN.

PEN România a creat în 2013 Premiul PEN România. El se acordă anual unei cărți sau serii de cărți – din genurile eseu, memorii, jurnal, roman, interviu, poezie – care exprimă, de o manieră înalt estetică și morală, valorile de implicare civică, de libertate a cuvântului, promovarea democrației, păstrarea memoriei colective, apărarea drepturilor omului, lupta împotriva cenzurii, solidaritate internațională ș.a. Aceste valori reprezintă emblema și specificul organizației PEN International, din care face parte și PEN România. Premiul se acordă în fiecare an în luna noiembrie cu ocazia Târgului de carte Gaudeamus din București. Dintre laureați, amintim aici : Fundația Academia Civică prin Ana Blandiana și Romulus Rusan (2013), Gabriel Liiceanu (2014), Andrei Cornea (2015), Bogdan Ghiu și Cristian Teodorescu (2016), Ruxandra Cesereanu (2017), Claudiu Komartin și Marta Petreu (2018), Gabriela Adameșteanu (2019).

Între 2014 și 2016, PEN România a organizat concursul literar „New Voices – PEN International” dedicat tinerilor creatori sub 30 de ani.

Între 2013 și 2015, PEN România a organizat întâlnirile lunare „Taifas PEN”. Din 2018, PEN România organizează lunar dezbaterile politico-literare „Seratele PEN România”.

PEN România a publicat antologia de poezie bilingvă „Mi-ar trebui un șir de ani / It Might Take Me Years” (Casa cărții de știință, Cluj-Napoca, 2009) și „Antologia PEN 95” (Muzeul Literaturii Române, București, 2017).

Membrii PEN România participă anual la Conferința PEN-urilor europene de la Bled, Slovenia și la congresele anuale ale PEN International. PEN România a semnat, tradus și promovat toate documentele oficiale ale PEN International: Carta PEN, Manifestul de la Quebec, Manifestul de la Girona, Manifestul Femeilor etc. PEN România este membră în Comitetul „Scriitorii pentru pace” din cadrul PEN International.

PEN România – An Overview

Pen Romania, an NGO reuniting writers, editors, and translators, is the Romanian branch of PEN International, the oldest and widest writers’ association in the world. Ever since its 1921 foundation PEN International attempted to bring together humanistically-minded authors around values such as freedom of expression and human rights, and united them in a network of European, and after WWII global network that comprises so far 152 centers from more than 100 countries. The mission of PEN International is to promote literary creativity in all its shapes and forms, and to protect artists connected to the printed word from the nefarious interference with their work of authoritarian or tyrannical regimes from different parts of the world.

PEN-Club Romania was founded in its original version in 1922, in Bucharest and in the interbellum epoch it ranked among its members high profile authors such as Liviu Rebreanu, Camil Petrescu, Ion Barbu, Victor Eftimiu, Hortensia Papadat-Bengescu, Lucian Blaga, Tudor Vianu, Henriette-Yvonne Stahl, Panait Istrati, Mircea Eliade and many others.

At the peak of Romania’s Communist epoch, namely during the political liberalization of 1968 to 1973, a new PEN Club Romania was founded, as a sort of department of foreign relations of the official Writers’ Union of Romania. Representative poets such as Geo Dumitrescu and Eugen Jebeleanu became, at some point, presidents of the Romanian PEN Club, but the members were selected mainly according to their compliance to the regime, as it was the case with authors such as Horia Lovinescu, Radu Boureanu, George Ivașcu, Corneliu Leu, or Alexandru Balaci.

Re-founded in 1990 at the initiative of poet and former dissident Ana Blandiana, the lastest version of PEN Romania coopted from the very beginning some of the most socially and ethically committed public intellectuals and authors of the day – Andrei Pleșu, Gabriel Liiceanu, Horia-Roman Patapievici, Gabriela Adameșteanu, Mircea Dinescu, Nicolae Manolescu, Mircea Martin, Nicolae Prelipceanu, Denisa Comănescu, etc. While highly active during the 1990s and the beginning of the 2000s, PEN Romania had to adapt to a period of chaotic capitalism and political instability, a process that made its public presence more discreet. Apparently the last years witnessed a boost of interest for PEN, especially among a younger generation of authors who seem more comfortable than their elders with the idea and practice of global exposure and who aim at a dynamic cross-borders cultural integration. At present PEN Romania has 100 members – poets, authors of fiction, essayists, translators, journalists, editors, from many cities of the country.

According to its statute PEN Romania’s mission is to celebrate literature and to become, through its actions and publications, an active moral force encouraging and inspiring the freedom of expression of writers, the preservation of authentic democratic structures in the social life, the respect for and protection of individual rights and liberties. PEN Romania expresses – through its public statements as well as through the punctual actions of its members – a vivid solidarity with any Romanian writer whose fundamental rights and liberties, and especially those directly connected to his or her condition of being a writer,  have been affected by the political power, the public administration, or the mass media.

PEN actions line along different axes. Through petitions, open letters, open calls or articles published in mass media, PEN Romania notifies Romanian and foreign institutions about abuses committed against Romanian writers. When solicited by PEN International, PEN Romania may also support the cause of foreign authors threatened by the regimes in power in their countries, unlawfully prosecuted or sentenced to prison or other punishments, or even facing clear and present life threats. All such actions underwent over the last years are documented on www.penromania.ro.

PEN Romania has also organized and hosted a number of international conferences: “The Writer Facing Power” (Neptun, 1995), “Writers in Prison: Between Physical and Spiritual Freedom”  (The Sighet Memorial for the Victims of Communist Concentration Camps, 1998), “Many Languages, One Literature – Many Literatures, One Language” (Iași, 2000), “European PEN centers, Arguments for a Future Europe” (Sinaia, 2001), “Literature in Conflict Situations” (Bucharest, 2002).

In 2014 PEN Romania organized a meeting with PEN France that took place in Paris. In 2017, PEN Romania celebrated 95 years since the foundation of the first Romanian PEN center by organizing an international conference that reunited 20 representatives of PEN centers from France, Germany, Hungary, Ukraine, Bulgaria, Finland, Estonia, Czech Republic, Albania, Turkey, South Korea, etc. In 2018 PEN Romania organized at Sighișoara the international colloquium “Literature in Times of Propaganda”. PEN Romania has also supported the organization of other conferences and literary festivals initiated by PEN Romania members in different locations in the country.

The PEN Romania Literary Prize was created in 2013. It is awarded on an annual basis to a book or book series – in the genres of essay, memoirs, dairy, novel, interview, poetry – that captures, in an elevated esthetical and moral manner, values seminal to civic commitment, freedom of speech, promoting democracy, preserving collective memory, protecting human rights, fighting censorship, stimulating international solidarity, etc. These values are the emblem and the distinctive mark of PEN International, of which PEN Romania is an integral part. The Prize is awarded in November each year, within the Book Fair Gaudeamus, Bucharest. Some of the winners are: The Civic Academy Foundation represented by Ana Blandiana and Romulus Rusan (2013), Gabriel Liiceanu (2014), Andrei Cornea (2015), Bogdan Ghiu and Cristian Teodorescu (2016), Ruxandra Cesereanu (2017), Claudiu Komartin and Marta Petreu (2018), Gabriela Adameșteanu (2019).

Between 2014 and 2016 PEN Romania co-organized the literary contest New Voices – PEN International open to young authors under 30 years of age.

Between 2013 and 2015 PEN Romania organized the monthly reunions labeled Taifas PEN (Chitchat PEN). From 2018 PEN Romania organizes monthly debates on politics and literature under the title The PEN Romania Evenings.

PEN Romania published the bilingual poetic anthology “Mi-ar trebui un șir de ani” / It Might Take Me Years (Casa cărții de știință, Cluj-Napoca, 2009) and „Antologia PEN 95”/ PEN 95 Anthology (edited by the Museum of Romanian Literature, Bucharest, 2017).

Representatives of PEN Romania participate every year to the Conference of European PEN centers held at Bled, Slovenia, and to the PEN International congresses. PEN Romania has signed, translated and promoted all the official documents of PEN International: the PEN Charter, the Quebec Manifesto, the Girona Manifesto, the Women’s Manifesto, etc. PEN Romania is a member of the Writers for Peace Committee of PEN International.