Scrisoare deschisă a autorilor de carte europeni către instanţele europene
(22 octombrie 2015)

Protejaţi autorii, apăraţi drepturile de autor!

 

       Să o spunem cinstit: noi, autorii de carte, nu înţelegem insistenţa instanțelor UE de a dori cu orice preţ „reformarea” drepturilor de autor în Europa.

       Comisia Europeană se înşală asupra ţintei atunci cînd se leagă de drepturile de autor pentru a favoriza emergenţa unei „pieţe unice de carte electronică“, în timp ce drepturile de autor sunt cele care reprezintă condiţia sine qua non a creaţiei de opere. A slăbi drepturile de autor ar însemna a fragiliza sursa pieţei de carte electronică înainte chiar ca ea să cunoască o veritabilă înflorire. Afectarea drepturilor de autor înseamnă şi o sărăcire a literaturii.

       Drepturile de autor nu sînt un obstacol pentru circulaţia operelor. Cesiunea (concesionarea) drepturilor noastre permite operelor noastre să fie difuzate în toate ţările şi traduse în toate limbile. Dacă există frîne în calea difuzării lor, ele sînt economice, tehnologice, fiscale, şi trebuie să ne îndreptăm atenţia mai degrabă asupra monopolurilor, formatelor de proprietate electronică şi fraudei fiscale!

 

       Adoptînd o versiune substanţial amendată a raportului Juliei Reda, Parlamentul european a reafirmat, sus şi tare, importanţa de a apăra drepturile de autor şi fragilul echilibru economic al filierelor de creaţie. Din păcate, în acelaşi timp, el a lăsat, în mod imprudent, o poartă deschisă pentru numeroase excepţii în privinţa drepturilor de autor – excepţii care ar putea să fie create, extinse ori chiar obligatorii, și armonizate de către Comisia europeană, uneori în dispreţul soluţiilor naţionale care au permis deja să se răspundă nevoilor cititorilor şi celorlalţi utilizatori.

       În ce fel multiplicarea excepţiilor legate de drepturile de autori ar putea favoriza creaţia? Începînd de la cîte excepţii (arhivare, împrumut electronic, învăţămînt, cercetare, căutare de text şi de date, opere derivate, opere indisponibile, opere orfane…), excepţia devine regulă, iar drepturile de autor – excepţia?

       Pentru că ne conferă drepturi economice şi un drept moral asupra operei noastre, drepturile de autor sînt esenţiale pentru noi.

       Ele reprezintă baza pe care s-a construit literatura noastră europeană; sînt o sursă de bogăţie economică pentru ţările noastre şi, prin aceasta, o sursă de locuri de muncă; sînt garanţia finanţării creaţiei şi a perenităţii sectorului cărţii în totalitatea lui; sînt baza remuneraţiei noastre. Permiţîndu-ne să culegem roadele muncii noastre, drepturile de autor ne garantează libertatea şi independenţa. Nu dorim nici să ne întoarcem la epoca mecenatului, nici să trăim din eventuale subvenţii publice, ci chiar din operele pe care le scriem. Scrisul este o meserie, nu o activitate de petrecere a timpului liber.

       Drepturile de autor au făcut posibilă democratizarea cărţii, pe parcursul ultimelor două secole, şi tot ele vor fi cele care, în viitor, vor permite dezvoltarea creaţiei pe suport electronic şi difuzarea ei în rîndurile publicului larg. Moştenite din trecut, drepturile de autor reprezintă un instrument modern, compatibil cu utilizarea noilor tehnologii.

       Trebuie să încetăm să operăm cu opoziţia autori versus cititori. Literatura nu ar putea fi posibilă fără cei dintîi, dar nu are sens în absenţa celor din urmă. Autorii sînt în mod funciar şi categoric deschişi faţă de schimbările şi evoluţiile lumii în care trăiesc. Ei apără mai bine decît oricine altcineva dreptul la libertatea de opinie, la libertatea de expresie şi la libertatea de creaţie. Ei sînt pentru libera circulaţie a ideilor şi a cunoaşterii, aceasta este raţiunea lor de a fi. Sînt cititori, înainte de a fi autori.

       Noi, autori de carte europeni, îi cerem Europei să renunţe la extinderea perimetrului de excepţii cu privire la drepturile de autor sau la înmulţirea acestor excepţii.

       Asigurarea unei „compensaţii“ oarecare n-ar putea înlocui veniturile obţinute din exploatarea comercială a operelor, în vreme ce autorii sînt deja victime ale unei precarităţi materiale crescînde. Îi cerem Europei să lupte împotriva tentaţiei unui iluzoriu „totul este gratuit“, ai cărui singuri beneficiari vor fi marile platforme de difuzare şi alţi furnizori de conţinut. Îi cerem să ne ajute să obţinem o mai bună repartizare a valorii (obținute) pe carte, mai ales pe suport electronic, să interzică clauzele abuzive în contracte şi să combată eficient piratarea operelor noastre.

       Libertatea creatorilor şi vitalitatea culturii europene depind, în egală măsură, şi de instanțele Uniunii Europene.

 

CONSILIUL PERMANENT AL SCRIITORILOR

 

LETTRE OUVERTE DES AUTEURS DU LIVRE EUROPÉENS AUX INSTANCES EUROPÉENNES (22 octobre 2015)

 

Protégez les auteurs, préservez le droit d’auteur !

       Disons-le franchement : nous, les auteurs du livre, ne comprenons pas votre insistance à vouloir à tout prix « réformer » le droit d’auteur en Europe.    

       La Commission européenne se trompe de cible quand elle s’en prend au droit d’auteur pour favoriser l’émergence d’un « marché unique numérique », alors que le droit d’auteur est la condition sine qua non de la création des œuvres. L’affaiblir, ce serait tarir la source du marché du livre numérique avant même qu’il ne prenne véritablement son essor. Un droit d’auteur affaibli, c’est une littérature appauvrie.

       Le droit d’auteur n’est pas un obstacle à la circulation des œuvres. La cession de nos droits permet à nos œuvres d’être diffusées dans tous les pays et traduites dans toutes les langues. S’il existe des freins à la diffusion, ils sont économiques, technologiques, fiscaux, et c’est bien plutôt aux monopoles, aux formats propriétaires, à la fraude fiscale, qu’il faut s’attaquer !    

       Le Parlement européen, en adoptant une version largement amendée du rapport de Julia Reda, a réaffirmé haut et fort l’importance de préserver le droit d’auteur et le fragile équilibre économique des filières de la création. Hélas, dans le même temps, il a imprudemment laissé la porte ouverte à de nombreuses exceptions au droit d’auteur – des exceptions qui pourraient être créées, élargies, rendues obligatoires, harmonisées par la Commission, au mépris parfois des solutions nationales qui ont déjà permis de répondre aux besoins des lecteurs et des autres utilisateurs.    

       En quoi la multiplication des exceptions au droit d’auteur favorisera-t-elle la création ? À partir de combien d’exceptions (archivage, prêt numérique, enseignement, recherche, fouille de texte et de données, œuvres transformatives, œuvres indisponibles, œuvres orphelines…), l’exception devient-elle la règle et le droit d’auteur l’exception ?    

       Parce qu’il nous confère des droits économiques et un droit moral sur notre œuvre, le droit d’auteur est essentiel pour nous.

       Il est le socle sur lequel s’est bâtie notre littérature européenne ; il est source de richesse économique pour nos pays et, par là même, source d’emplois ; il est la garantie du financement de la création et de la pérennité de l’ensemble de la chaîne du livre ; il est le fondement de nos rémunérations. En nous permettant de récolter les fruits de notre travail, il garantit notre liberté et notre indépendance. Nous ne voulons ni revenir au temps du mécénat, ni vivre d’éventuelles subventions publiques, mais bien de l’exploitation de nos œuvres. Ecrire est un métier, ce n’est pas un passe-temps.

       Le droit d’auteur a permis la démocratisation du livre au cours des siècles derniers, et c’est lui encore qui, demain, permettra le développement de la création numérique et sa diffusion auprès du plus grand nombre. Hérité du passé, le droit d’auteur est un outil moderne, compatible avec l’utilisation des nouvelles technologies.    

       Il faut cesser d’opposer les auteurs aux lecteurs. La littérature n’existerait pas sans les premiers, elle n’a pas de sens sans les seconds. Les auteurs sont foncièrement et résolument ouverts aux changements et aux évolutions du monde dans lequel ils vivent. Ils défendent plus haut et plus fort que n’importe qui le droit à la liberté d’opinion, à la liberté d’expression et à la liberté de création. Ils sont favorables au partage des idées et du savoir, c’est leur raison d’être. Ils sont lecteurs avant d’être auteurs.

       Nous, auteurs du livre européens, demandons à l’Europe de renoncer à étendre le périmètre des exceptions au droit d’auteur ou à les multiplier. L’assurance d’une quelconque « compensation » ne saurait remplacer les revenus tirés de l’exploitation commerciale des œuvres, alors même que les auteurs sont déjà victimes d’une précarité matérielle croissante. Nous demandons à l’Europe de lutter contre la tentation d’un illusoire « tout gratuit », dont les seuls bénéficiaires seront les grandes plates-formes de diffusion et autres fournisseurs de contenus. Nous lui demandons de nous aider à obtenir un meilleur partage de la valeur sur le livre, notamment dans l’univers numérique, d’interdire les clauses abusives dans les contrats et de combattre efficacement le piratage de nos œuvres.    

       La liberté des créateurs et la vitalité de la culture européenne dépendent aussi de vous.

 

CONSEIL PERMANENT DES ECRIVAINS

Back to top