Statutul PEN România (în continuare P.E.N. România)

Art 1 – Denumirea, sediul şi obiectivele P.E.N.

-Centrul P.E.N. România este o asociaţie non profit, apolitică, cu sediul în Bucureşti, Calea Victoriei nr. 133, sector 1.

-Centrul P.E.N. România este afiliat la P.E.N. International (Poets, Playrights, Editors, Essayists, Novelists), organizație mondială a scriitorilor creată în 1921 și cu sediul la Londra, față de care se constituie ca o filială națională, și care funcţionează pe o perioadă nedeterminată.

-Obiectivele centrului P.E.N. România, în conformitate cu Carta P.E.N. (vezi anexa nr. 1), constă din: susţinerea libertăţii de expresie şi a creaţiei literare orientate spre valorile civice și morale ale societății și spre recuperarea memoriei colective, protecția scriitorilor împotriva cenzurii și ingerințelor politice, drepturile lingvistice ale comunităților, rolul important al femeilor în societatea contemporană, educarea publicului prin valorile literaturii, P.E.N.tru o bună cunoaştere şi un respect reciproc între naţiunile lumii.

-P.E.N. România are capacitatea şi voinţa de a iniţia activităţi care să facă posibilă realizarea acestor obiective.

 

Art 2 – Calitatea de membru P.E.N.

-Pot deveni membri P.E.N. România scriitorii ale căror calităţi profesionale de prozatori, poeţi, dramaturgi, eseişti, traducători sunt recunoscute de către comunitatea scriitoricească şi care aderă la principiile din Carta P.E.N. (aşa cum a fost ea adoptată la Congresul P.E.N. International de la RIO în iulie 1979, amendată la Conferinţa P.E.N. de la Cambridge din aprilie 1988, la Reuniunea Delegaţilor P.E.N. de la Londra din noiembrie 2001 şi la Congresul P.E.N. de la Mexico City din noiembrie 2003), aşa cum este prezentată în anexa nr. 1, parte integrantă a acestui Statut.

 

Art 3 – Membrii P.E.N. Categorii

 1. Membrii centrului P.E.N. România sunt scriitori români recunoscuţi, care îndeplinesc condiţiile stipulate în actualul Statut şi sunt validaţi conform acestuia.
 2. Prietenii P.E.N. România : calitatea de prieten P.E.N. este deschisă P.E.N.tru persoanele care doresc să promoveze obiectivele P.E.N., să colaboreze cu P.E.N., fără a fi calificate să devină membri. Prietenii P.E.N. nu au dreptul să participe la întâlnirile generale anuale, nu au drept de vot, dar pot fi prezenţi la alte întruniri şi evenimente, după cum hotărăşte Comitetul de conducere.
 3. Calitatea de membru de onoare P.E.N. este deschisă P.E.N.tru persoanele nominalizate cu anumite prilejuri de către Comitet de conducere al P.E.N.; aceştia nu au obligaţia de a plăti cotizaţia.
 4. Calitatea de Preşedinte de Onoare se acordă Preşedintelui fondator al Centrului P.E.N. Român (Ana Blandiana) şi, ulterior, altor personalităţi, după caz.

 

Art 4 – Primirea de noi membri P.E.N.

– Drepturile membrilor P.E.N.

– Pierderea calităţii de membru P.E.N. 

Primirea de noi membri:

Cerinţe :

 1. Candidatul trebuie să demonstreze, prin activitatea sa profesională, ataşamentul faţă de valorile P.E.N..
 2. Să aibă un statut de scriitor recunoscut : minimum două volume originale, ori trei cărţi de traduceri, şi/sau activitate publicistică importantă în spiritul Cartei P.E.N..
 3. Candidatul trebuie să trimită Comitetului de conducere următoarele: o cerere de înscriere; un CV incluzând lista publicaţiilor; trei recomandări din partea unor membri P.E.N., cel puţin una dintre acestea fiind din partea unui membru al Comitetului.N.B. : fiecare membru P.E.N. are dreptul să dea 1-3 recomandări / an calendaristic. 2. Validarea candidaţilor ca membri P.E.N. se face de către Adunarea Generală, o dată pe an (trimestrul IV).3. Noii membri vor fi anunţaţi de primirea lor în P.E.N. până la sfârşitul primului trimestru al anului următor.
 1. Drepturile membrilor P.E.N.:1.Membrii P.E.N. pot face parte din conducerea centrului P.E.N. România şi din din comisiile P.E.N. International.2. Pot face propun, iniția proiecteeri şi pot participa la verificarea proiectelor P.E.N. România.3. Membrii P.E.N. sunt sprijiniţi P.E.N.tru promovarea propriilor creaţii şi activităţi la nivel naţional şi internaţional, în spiritul Cartei P.E.N..4. Pot să participe la activităţile interne şi internaţionale ale P.E.N. românia și P.E.N. International.
 2. Pierderea calităţii de membru P.E.N.:1.Orice membru se poate retrage din P.E.N. transmiţând Comitetului de conducere o notă scrisă în acest sens.2.Excluderea membrilor se va face de către Comisia de Onoare P.E.N., în caz de încălcare gravă a valorilor P.E.N..3.Se retrage automat calitatea de membru P.E.N. celor ce nu şi-au plătit cotizaţia timp de 3 ani consecutiv. Membrul respectiv va fi reprimit atunci când acesta îşi plăteşte cotizaţia.

 

Art 5 – Organele de conducere 

 1. Adunarea generală.
 1. Organul de conducere al P.E.N. România este Adunarea generală. Aceasta se întruneşte anual la data stabilită de Comitet, în trimestrul IV al fiecărui an. Comitetul are dreptul de a convoca, la nevoie, adunări generale extraordinare.
 2. Adunarea generală aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil care face parte din raportul anual transmis electronic fiecărui membru al Centrului P.E.N. român înainte cu 10 zile de data fixată P.E.N.tru desfăşurarea adunării generale.
 3. Quorumul se consideră constituit prin participarea a jumătate plus unu din membri. Membrii participanți pot reprezenta și 1-5 membri absenți, prin procură scrisă sau pe e-mail.
 4. Votul. Hotărârile Adunării generale se iau pe baza a jumătate plus unu din voturi (inclusiv în cazul votului electronic). Voturile neexprimate sunt considerate pozitive față de chestiunea avută în vedere.
 5. Conducerea executivă a P.E.N. România se va exercita printr-un Comitet compus din : preşedinte, vicepreşedinte, secretar (3 funcţii alese) şi 4 membri numiţi de conducerea aleasă. Numărul membrilor Comitetului P.E.N. va fi de 7 membri în totalitate.
 6. In situaţia în care preşedintele, vicepreşedintele sau secretarul se află în incapacitatea de a-şi continua activitatea, Comitetul are datoria să numească un succesor pe durata ce rămâne până la încheierea mandatului.
 1. Alegerea conducerii P.E.N.1.Candidaţii la funcţia de preşedinte, vicepreşedinte şi secretar vor fi aleşi o dată la 4 ani de către Adunarea generală anuală, printr-un concurs de proiecte (votul poate fi şi electronic). Alegerile vor fi organizate de comitetul în funcţie. Cei aflaţi în funcţiile de preşedinte, vicepreşedinte şi secretar nu pot deţine decât cel mult 2 mandate a câte 4 ani.2. Nu pot fi aleşi în funcţii de conducere membrii P.E.N. România care deţin funcţii de conducere în organisme politice şi/sau ale administraţiei de stat.3. Când un membru al Comitetului lipseşte, fără explicaţie, de la 3 şedinţe consecutive, el încetează – de facto – de a mai fi membru al Comitetului și se trece la numirea unuia nou.

 

Art 6 – Comisiile P.E.N. Comitetul are capacitatea de a înfiinţa comisii tematice.

 

Art 7 . Mijloacele financiare / materiale Mijloacele centrului P.E.N. România se constituie din cotizaţiile anuale vărsate de membrii săi, precum şi din eventualele subvenţii, sponsorizări şi proiecte remunerate.

 

Art 8 – Cotizaţia

 1. Cotizaţia va fi stabilită anual de către Comitetul P.E.N. în funcţie de :
 1. situaţia financiară a centrului P.E.N. România şi proiectele în curs
 2. cotizaţia centrului P.E.N. România către P.E.N. Internaţional şi
 3. rata inflaţiei
 1. Plata cotizaţiei anuale se face până la cel târziu 20 decembrie al fiecărui an.
 2. Neplata cotizaţiei anuale poate atrage după sine pierderea calităţii de membru P.E.N.
 1. Cotizația actuală este de 120 de lei de persoană pe an.

 

Art 9 – Subvenții Centrul P.E.N. România are posibilitatea de a primi subvenţii, de a atrage donaţii şi sponsorizări din partea unor persoane fizice şi juridice, instituții și fundații, și de a realiza venituri din activităţi economice directe, în condiţiile legii.

 

Art 10 – Centrul P.E.N. România poate edita şi difuza publicaţii în ţară, ca şi în străinătate. De asemenea, poate acorda premii şi iniţia programe culturale. În 2013, a fost creat Premiul P.E.N. România, acordat anual unei cărți (de preferință a unui membru al P.E.N. România) care ilustrează elocvent ideatic și stilistic valorile Cartei P.E.N. International și ale Statutului P.E.N. România.

 

Art 11 – Centrul P.E.N. România îşi poate înceta activitatea pe baza hotărârii luate deAdunarea generală, cu o majoritate de ¾ din voturi. Condiţiile de lichidare a patrimoniului se stabilesc de către Adunarea generală, odată cu hotărârea de încetare a activităţii.

 

Art 12 – Centrul P.E.N. România poate desfăşura orice activităţi economice în condiţiile legii.

 

Art 13Controlul financiar al centrului P.E.N. România va fi asigurat anual de un cenzor numit de Adunarea generală.

 

ANEXA NR. 1

 

Carta P.E.N. INTERNATIONAL 

1. Literatura nu cunoaşte frontiere şi trebuie să rămână o formă de comunicare curentă între oameni, în pofida oricăror tulburări politice şi internaţionale.

2. În toate împrejurările şi mai ales în vreme de război, operele de artă, patrimoniul umanităţii în general, trebuie să rămână neafectate de pasiunile naţionale sau politice.

3. Membrii P.E.N. trebuie să utilizeze în toate împrejurările influenţa pe care o au în scopul de a favoriza buna înţelegere şi respectul reciproc dintre naţiuni; ei se angajează să înlăture ura de rasă, de clasă, şi naţională şi să susţină idealul unei umanităţi care trăieşte în pace, în lumea noastră care este una comună pentru toți.

4. P.E.N. susţine principiul transmiterii nestingherite a ideilor în cadrul fiecărei naţiuni, ca şi între naţiuni, iar membrii săi se angajează să se opună oricărei forme de obstrucţionare a libertăţii de expresie în cadrul ţării sau comunităţii din care fac parte, ca şi în lume, de câte ori este cazul. P.E.N. este în favoarea presei libere şi se opune cenzurii arbitrare în timp de pace. Consideră că evoluţia necesară a lumii către o ordine politică şi economică mai organizată și mai armonioasă cere în mod imperativ un spirit critic liber faţă de guverne, administraţii şi instituţii. Pentru că libertatea înseamnă constrângere voluntară, membrii se angajează să se opună posibilelor aspecte negative ale presei libere, cum ar fi prezentarea mincinoasă, falsificarea cu intenţie şi expunerea deformată a faptelor din motive politice şi personale.

 

(traducere din engleză – vezi și www.peninternational.org)